اهداف مشترک انستیتو پارسه و انستیتو ایزایران

 اهداف مشترک انستیتو پارسه و انستیتو ایزایران

تبیین مواضع و اهداف مشترک انستیتو انفورماتیک پارسه و انستیتو ایزایران (صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح) و سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

 

p-p-p-photo_2015-12-16_14-50-10