هفت لایه شبکه OSI Model

این مدل سعی بر توضیح چگونگی ارتباط دو سیستم انتقال اطلاعات بر پایه انواع رسانه ها دارد. هدف از آموزش و معرفی هفت لایه شبکه OSI Model این بخش در سایت انستیتو ایزایران آموزش مفاهیم و ویژگی های مربوط به هفت لایه مدل OSI شبکه OSI Model میباشد.

هفت لایه شبکه OSI Model

هفت لایه شبکه OSI Model

هفت لایه شبکه OSI Model

بررسی هفت لایه شبکه OSI Model  :

Physical Layer

اولين لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو  لایه Physical Layer می باشد كه و ظایف زیر را بر عهده دارد.تعيين نوع  Interface كه در برقراری ارتباط شركت خواهد كرد،تعيين نوع سيم هایی كه باید بکار برده شوند.تعيين نوع Cannector هایی كه سيم ها را به Interface ها اتصال می دهند.یك نوع از Interface به نام NIC ناميده می شود كه ممکن است برای مثال كارت ۱۱ BaseT و یا یك Interface ثابت روی دستگاه سوئيچ . لایه Physical Layer همچنين مسئول اینست كه اطلاعات ۱و ۱ را به سيگنال های الکتریکی و  سيگنال های نوری تبدیل كند که اینکار را با اندازه گرفتن ولتاژ سيم ها و یا اندازه گرفتن فركانسهای نوری داخل فيبرهای نوری انجام می دهد. از جمله دستگاه هایی كه در این لایه عمل می كنند DEC ها هستند.  برخی از استانداردهایی كه در لایه اول Physical Layer فعاليت می كنند عبارتند از سيم های Category -5, Category-3 , Category-5E , EIA/TIA-232 , EIA/TIA -449 ,MMF ,SMF Fiber Channelو…

Data Link Layer

دومين لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Data Link Layer است. بر خلاف لایه شبکه كه آدرس دهی منطقی یا Logical شبکه را بر عهدده دارد ، و ظيفه Data Link Layer آدرس دهی فيزیکی شبکه می باشد. این نوع آدرس به اسم آدرس MAC یا آدرس فیزیکی (Physical Layer ) نيز ناميده می شود . همچنين این لایه چگونگی اتصال دستگاه ها به Media های مختلف همچنين نوع فریم آنان را مشخص میكند كه شامل فيلد های موجود در فریم های Data Link Layer  می شود. لایه Data Link Layer  مسئول تحویل گرفتن بيت ۵ و ۲  از لایه Physical Layer و تبدیل انها به فریم های لایه دوم نیز است. این لایه می تواند در حين انجام كار خطاهای ایجادی را شناسایی كرده و از فریم های بد صرفنظر کند. البته خطای ایجاد شده به عهده این لایه نبوده و مسئوليت این كار را لایه چهارم بر عهده دارد. اما تعدادی از پروتکل های این لایه ویژگی اصلاح خطاهای ایجادی را نيز پشتيبانی می كنند.

Network Layer

سومین لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Network Layer است .Network Layer وظيفه آدرس دهی  شبکه را بر عهده دارد. برای همين توپولوژی منطقی شبکه را مشخص می كند. این آدرس ها برای گروه كردن تعدادی از ماشينها با همدیگر مورد استفاده قرار می گيرند.  آدرس لایه سوم Network Layer  دارای دو قسمت Host و Network می باشند كه قسمت Network دستگاه های موجود را در گروه ها و یا شبکه های جدا گانه قرار می دهد. برای انتقال اطلاعات بين شبکه هایی كه از آدرس های لایه سوم مختلف استفاده می كنند ، دستگاهی به اسم روتر مورد نياز است . روتر ها از اطلاعاتی كه از آدرس دهی لایه سوم شبکه  Network Laye به دست می آورند ، در یافتن بهترین مسير برای انتقال اطلاعات بهره می برند. از پروتکل هایی كه در این لایه عمل می كنند ،می توان به IP , IPX و Apple talk اشاره نمود.

Transport Layer

چهارمین لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Transport Layer است.ارتباط ایجاد شده میتواند هم بصورت مطمئن یا Reliable و هم بصورت نامطمئن Unrelible  باشد. در نوع Reliable این لایه Transport Layer مسئوليت كشف خطا و اصلاح آن را بر عهده دارد. به این صورت كه در مواقع بروز مشکل ، این لایه اقدام به فرستادن دوباره اطلاعات خواهد كرد. در ارتباطات نوع Unrelible  لایه فقط و ظيفه كشف خطا را بر عهده دارد و كار اصلاح خطا را برعهده لایه بالاتر ، مثلاً لایه Application می گذارد.

Session Layer

پنجمین لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Session Layer است.این لایه و ظيفه تصميم گيری در مورد ایجاد ارتباط با دستگاه های دیگر را بر عهدده دارد . به این صورت كه اگر منابع درخواستی روی سيستم محلی قرار داشت كه هيچ ، ولی اگر اطلاعات روی سيستمی دیگر درجایی دیگر قرار داشت ، تصميم به برقراری ارتباط می گيرد. همچنين این لایه Session Layer مسئول این است كه اطلاعات در مسيرهای درست خود انتقال پيدا كنند. همچنانکه و ظيفه دارد اطلاعات گرفته شده توسط یك ارتباط را به نرم افزار مخصوص به خود انتقال دهد.

Presentation Layer

ششمین لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Presentation Layer است.این لایه مشخص میکند که اطلاعات به چه فرمتی به كاربران نشان داده شوند.این لایه  Presentation Layer در مورد اینکه متنها ، تصاویر و فيلم و صدا چگونه به افراد نمایش داده شوند تصمیم میگیرد.همچنين  لایه Presentation Layer می تواند به وسيله ویژگی Encryption یا پنهان سازی ، امنيت فایلها را نيز تامين كند ولی در تکنولوژی امروز ، ارائه دادن راهکارهای امنيتی در انتقال اطللاعات كاری پيچيده بوده و به وسيله مجموعه نرم افزارها و پروتکل های مختلف انجام می گيرد كه پردازش بيشتری را نياز دارد.

Application Layer

هفتمین لایه مدل شبکه OSI Model در آموزش شبکه سیسکو لایه Application Layer است.این لایه Application Layer یك محيط كاری را برای ارتباط بين كاربر ودستگاه ایجاد می كند كه از آن طریق می توانند با دستگاه ارتباط بر قرار نمایند . این محيط می تواند گرافيکی یا با خط دستور Command line Interface باشد.

علاقمندان به یادگیری مفاهیم شبکه و شرکت در دوره های آموزشی سیسکو و مایکروسافت انستیتو ایزایران با ما تماس بگیرند.

 

هفت لایه شبکه OSI Model