فرم اشتغال به کار

  • فرم ثبت نام در سامانه ملی
  • جهت ثبت در سامانه ملی اشتغال فرم زیر را دانلود و تکمیل کرده سپس فایل اسکن شده را ضمیمه کنید.
  • پرداخت وجه ثبت ملی