دانشجویان و فارغ التحصیلان انفورماتیک پارسه میتوانند جهت اشتغال در مراکز خدمات پس از فروش ، مراکز گارانتی و تعمیرگاه ها درخواست خود را از طریق تکمیل فرم درخواست اشتغال به کار ارسال کنند تا در سامانه فرصت شغلی انفورماتیک پارسه ثبت شوند . همچنین مدیران تعمیرگاهها نیز با تکیمل فرم درخواست نیروی کار ، در خواست خود را برای انفورماتیک پارسه ارسال کنند.

[table id=3 /]