صدای دانشجو

فرم های زیر یکصد نمونه از هزاران فرم های نظر سنجی دانشجو در پایان دوره میباشد . به دلیل عدم ذکر اسامی دانشجویان در بالای برگه ، از اعتبار بالایی برخوردار است.